Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni

a. Veri Sorumlusu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ERTÜRK ÜZÜM VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. (“Ertürk” veya “Şirket”) tarafından işlenmektedir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması/takibi ve ürün güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

c. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”; “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak iş başvuru formları, müşteri bilgi formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, Şirket’e iletilen posta, e-posta ve formlar, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, çerezler, sosyal medya araçları, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler, istihdam şirketleri ve iş arama portalları, mobil uygulamalar, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, Şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları, parmak izi ve yüz tanıma sistemleri (yalnızca Çalışan ve Taşeron Çalışanı) ile Şirket araçlarındaki GPS, OGS, TTS vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

d. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynaklarının süreçlerinin planlanması, iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlar, topluluk/grup şirketleri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları (gerektiğinde yurt dışındaki otoriteler dahil), gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (İşbirliği yapılan kuruluşlar: Bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, hukuk bürosu ve bankalar vb.) aktarılabilmektedir.

e. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı iletebilirsiniz. Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formu vasıtasıyla ilgili formda belirtilen şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.

Ertürk Üzüm Ve Tarım Ürünleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayın.